รวมรายชื่อเครือข่าย กลุ่ม สมาคม สหพันธ์ สภาวิชาชีพห้องสมุด

Screen Shot 2560-04-23 at 10.48.56 AM.png Screen Shot 2560-04-23 at 11.01.24 AM.png

แนะนำให้รู้จักเครือข่าย กลุ่ม สมาคม สหพันธ์ สภาวิชาชีพต่างๆ ในวงการห้องสมุดทั่วโลกค่ะ

 1. สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions : IFLA)
 2. สภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Congress of SouthEast Asian Librarians : CONSAL)
 3. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยอาเซียน (Libraries of ASEAN University Network : AUNILO)
 4. ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network : PULINET)
 5. Asia Library and Information Research Group (ALIRG)
 6. Asian Pacific American Library Association (APALA)
 7. Asia-Pacific Library and Information Education and Practice (A-LIEP)
 8. Association for Health Information and Libraries in Africa (AHILA)
 9. Association For Information Management (ASLIB)
 10. Association for Information Science and Technology (ASIS&T)
 11. Association of Research Libraries (ARL)
 12. Australian Library and Information Association (ALIA)
 13. American Library Association ​(ALA)
 14. Canadian Library Association (CLA)
 15. Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) ของ UK
 16. Consortium of Information Schools in Asia-Pacific (CiSAP)
 17. Council of Australian University Librarians (CAUL)
 18. European Association for Health Information and Libraries (EAHIL)
 19. Hong Kong Library Association (HKLA)
 20. Indian Library Association (ILA)
 21. International Association of University Libraries (IATUL)
 22. Library Association of Singapore (LAS)
 23. Library and Information Association of New Zealand Aotearoa (LIANZA)
 24. Library and Information Association of South Africa (LIASA)
 25. Japan Library Association (JLA)
 26. Medical Library Association (MLA)
 27. Philippine Librarians Association, Inc. (PLAI)
 28. Public Library Association (PLA)
 29. Research Library UK (RLUK)
 30. Society for Information Science, India (SIS)
 31. Special Library Association (SLA)
 32. Sri Lanka Library Association  (ALLA)
 33. Thai Library Association (TLA)
 34. Global Libraries – Bill & Melinda Gates Foundation

 

Advertisements

แนะนำรายชื่อวารสารสำหรับงานวิจัยห้องสมุด

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560: วันนี้เพิ่งไปรับตำแหน่งกรรมการบริหารของ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (วาระที่ 37 พ.ศ. 2560-2561) และได้รับมอบหมายให้เป็นประธานแผนกวิจัยและพัฒนา  ซึ่งในข้อบังคับของสมาคมฯ เขียนภารกิจเอาไว้ว่า ให้ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เกี่ยวกับวิชาชีพและกิจการของสมาคม ดังนั้น สิ่งแรกที่จะทำคือ รวบรวมรายชื่อวารสารในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จากทั่วโลก แนะนำเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการอ่านและการตีพิมพ์ให้แก่สมาชิก — และเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับคะแนน 307 เสียงที่เลือกให้มาทำงานค่ะ

Screen Shot 2560-04-22 at 10.44.48 PM

วารสารสำนักพิมพ์ SAGE

 1. Alexandria 
 2. Business Information Review
 3. DIGITAL HEALTH
 4. Health Informatics Journal
 5. IFLA Journal 
 6. International Journal of Heritage in the Digital Era
 7. Information Visualization
 8. Information Development
 9. Journal of Information Science
 10. Journal of Librarianship and Information Science
 11. Social Science Information

วารสารสำนักพิมพ์ Wiley

วารสารสำนักพิมพ์ Springer

 1. Publishing Research Quarterly
 2. Scientometrics
 3. Ethics and Information Technology
 4. Archival Science
 5. Archives and Museum Informatics

วารสารสำนักพิมพ์ Elsevier

 1. Government Information Quarterly
 2. Government Publications Review
 3. Information and Organization
 4. Information Processing & Management
 5. Information Security Technical Report
 6. Information Storage and Retrieval
 7. The International Information & Library Review
 8. International Journal of Information Management
 9. International Library Review
 10. Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información
 11. The Journal of Academic Librarianship
 12. Journal of Government Information
 13. Journal of Information Security and Applications
 14. Journal of Informetrics
 15. Library Acquisitions: Practice & Theory
 16. Library Collections, Acquisitions, and Technical Services
 17. Library & Information Science Research
 18. Research Strategies
 19. Serials Review
 20. Social Science Information Studies
 21. Telecommunications Policy
 22. World Patent Information

วารสารสำนักพิมพ์ Emerald

 1. Aslib Journal of Information Management
 2. The Bottom Line
 3. Collection Building
 4. Digital Library Perspectives
 5. Digital Policy, Regulation and Governance
 6. The Electronic Library
 7. Industrial Management & Data Systems
 8. Information and Computer Security
 9. Information Discovery and Delivery
 10. Information Technology & People
 11. Interactive Technology and Smart Education
 12. International Journal of Pervasive Computing and Communications
 13. International Journal of Web Information Systems
 14. International Journal on Grey Literature
 15. Internet Research
 16. Journal of Documentation
 17. Journal of Enabling Technologies
 18. Journal of Enterprise Information Management
 19. Journal of Information, Communication and Ethics in Society
 20. Journal of Intellectual Capital
 21. Journal of Knowledge Management
 22. Library Consortium Management: An International Journal
 23. Journal of Systems and Information Technology
 24. Kybernetes
 25. Library Hi Tech
 26. Library Hi Tech News
 27. Library Management
 28. Library Review
 29. Online Information Review
 30. Performance Measurement and Metrics
 31. Program
 32. Records Management Journal
 33. Reference Reviews
 34. Reference Services Review
 35. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems

วารสาร Open Access ในฐานข้อมูล DOAJ 

 1. Biblios
 2. Code4Lib Journal
 3. Cybrarians Journal
 4. Chinese Librarianship: An International Electronic Journal
 5. College and Research Libraries
 6. Communications in Information Literacy
 7. Data Curation Profiles Directory
 8. Electronic Journal of Knowledge Management
 9. Electronic Journal of Health Informatics
 10. Evidence Based Library and Information Practice
 11. Informatio
 12. Informing Science The International Journal of an Emerging Transdiscipline
 13. Information Research: An International Electronic Journal
 14. Issues in Informing Science and Information Technology
 15. Issues in Science and Technology Librarianship : a quarterly publication of the Science and Technology Section, Association of College and Research Libraries
 16. Information Technology and Libraries
 17. Insights: The UKSG Journal
 18. Iranian Journal of Information Processing & Management
 19. Interdisciplinary Journal of e-Learning and Learning Objects
 20. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management
 21. International Journal of Information Dissemination and Technology
 22. International Journal of Information Science and Management
 23. International Journal of Medical Reviews
 24. International Journal of Digital Library Services
 25. International Journal of Doctoral Studies
 26. International Journal of Knowledge Content Development and Technology
 27. International Journal of Digital Curation
 28. In the Library with the Lead Pipe
 29. JLIS.it
 30. Journal of Information Literacy
 31. Journal of Copyright in Education and Librarianship
 32. Journal of eScience Librarianship
 33. Journal of Educational Media & Library Sciences
 34. The journal of the Rutgers University Library
 35. Journal of Information Science Theory and Practice
 36. Journal of the Canadian Health Libraries Association
 37. Journal of Librarianship and Scholarly Communication
 38. Journal of the European Association for Health Information and Libraries
 39. Journal of the Medical Library Association
 40. Journal of Data Mining and Digital Humanities
 41. Journal of Library and Information Studies
 42. Library and Information Research : Research into Practice for Information & Library Services
 43. Libellarium: Journal for the Research of Writing, Books, and Cultural Heritage Institutions
 44. Liber Quarterly: The Journal of European Research Libraries
 45. Libreas : Library Ideas
 46. North Carolina Libraries
 47. Practical Academic Librarianship
 48. Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research
 49. Pakistan Journal of Information Management & Libraries
 50. Pennsylvania Libraries: Research & Practice
 51. SLIS Connecting
 52. South African Journal of Libraries and Information Science
 53. Tennessee Libraries
 54. Theological Librarianship
 55. Virginia Libraries
 56. Weave: Journal of Library User Experience
 57. Webology

  วารสารไทย

 1. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ TLA Bulletin (Thai Library Association)
 2. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ TLA Research Journal (Thai Library Association)
 3. วารสารสารสนเทศ (Journal of Information)
 4. วารสารสารสนเทศศาสตร์ (Journal of Information Science)
 5. วารสารอักษรศาสตร์ (Journal of Letters)
 6. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Journal)

 

 

แผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)

ถ้าสนใจเรื่องโมเดลธุรกิจ (Business Model) แนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะ “คู่มือสร้างโมเดลธุรกิจ Business Model Generation” เขียนโดย Alexander Osterwalder และ Yves Pigneur  เป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ รวมทั้งภาษาไทยด้วย

Screen Shot 2560-03-19 at 7.21.36 AM   Screen Shot 2560-03-19 at 7.23.44 AM.png

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอวิธีการสร้างตัวแบบหรือโมเดลธุรกิจในลักษณะภาพวาดบนผืนผ้าใบ ที่เรียกว่า Business Model Canvas” โดยเลียนแบบการทำงานของสมอง คือ ซีกซ้ายเน้นเรื่องของตรรกะ (logic) ส่วนซีกขวาเน้นเรื่องของอารมณ์ (Emotion) ดังนั้น ซีกซ้ายของผ้าใบจึงเป็นเรื่องของประสิทธิภาพ (Efficiency) ส่วนซีกขวาเป็นเรื่องของคุณค่า (Value)  ด้วยวิธีการสร้างมโนภาพ (Visualization) เช่นนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ครบทุกมิติมากยิ่งขึ้น

17357020_10211191527838056_1255867678_o

เราจะระดมสมอง ช่วยกันคิดหาปัจจัยและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ (Building Blocks) จำนวน 9 กลุ่ม เพื่อตอบคำถามสำคัญทางธุรกิจ 4 ข้อ คือ ทำอะไร (What?) ทำเพื่อใคร (Who?) ทำอย่างไร (How?) และทำแล้วคุ้มค่าเพียงใด (Money) จากนั้น เขียนลงบนผืนผ้าใบ Business Model Canvas (BMC) ขององค์กร

line1.jpg
CS / VP / CH / CR 
line2.jpg
R$ / KR / KA / KP / C$
 1. Customer Segments (CS) กลุ่มลูกค้า
 2. Value Propositions (VP) คุณค่าของสินค้าและบริการที่นำเสนอ
 3. Channels (CH) ช่องทางเข้าถึงลูกค้า
 4. Customer Relationships (CR) ความสัมพันธ์กับลูกค้า
 5. Revenue Streams (R$)  รูปแบบของรายได้
 6. Key Resources (KR) ทรัพยากรหลัก
 7. Key Activities (KA) กิจกรรมหลัก
 8. Key Partnerships (KP) พันธมิตรหลัก
 9. Cost Structure (C$) โครงสร้างต้นทุน

Screen Shot 2560-03-19 at 10.26.56 AM

ทำอะไร (What?)

 • Value Propositions (VP) สินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่นำเสนอ มีคุณค่าเพียงพอสำหรับลูกค้าหรือไม่? คุณค่าของสินค้าและบริการดังกล่าว อาจเป็นนวัตกรรม เป็นการนำเสนอสิ่งใหม่ หรือมีการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้คุณค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการของเรา แทนที่จะเลือกของคู่แข่ง

ทำเพื่อใคร (Who?)

 • Customer Segments (CS) เราสร้างคุณค่าเพื่อใคร? ใครคือกลุ่มลูกค้า มีความหลากหลายหรือไม่ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้ธุรกิจสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการ
 • Channels (CH) เราจะนำเสนอคุณค่าออกไปอย่างไร? ใช้ช่องทางอะไรบ้างในการเข้าถึงลูกค้า ควรเป็นส่วนผสมที่ลงตัวทั้งช่องทางในการจัดจำหน่าย ช่องทางการสื่อสาร และช่องทางการตลาด
 • Customer Relationships (CR) เราจะใช้วิธีการใดในการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ที่มาใช้บริการด้วยตนเอง ใช้บริการด้วยเครื่องอัตโนมัติ และใช้บริการทางออนไลน์ มีการสร้างชุมชน (Community)เพื่อให้เกิดการพูดคุยและรู้จักกัน หรือใช้ช่องทาง social media  ในการสื่อสารข้อมูลกันแบบสองทาง

ทำอย่างไร (How?)

 • Key Resources (KR) ทรัพยากรหลักขององค์กรที่ต้องลงทุน สินทรัพย์ทุกประเภท ทั้งอสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร อุปกรณ์ ทรัพยากรการเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์
 • Key Activities (KA) กิจกรรมหลักขององค์กร ทั้งการผลิต การบริการ เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินงาน การแก้ปัญหาให้ลูกค้า การสร้างเครือข่าย การตลาด และการประชาสัมพันธ์
 • Key Partnerships (KP) พันธมิตรหลัก ได้แก่ ผู้ส่งมอบ (Suppliers) คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ (Partners) คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ (Collaborators) หุ้นส่วนทางธุรกิจทั้งที่เป็นคู่แข่ง และไม่ใช่คู่แข่ง

ทำแล้วคุ้มค่าเพียงใด (Money) 

 • Cost Structure (C$) โครงสร้างต้นทุน เป็นต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ  ทั้งต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) และต้นทุนผันแปร (Variable Cost)
 • Revenue Streams (R$) กำไรที่ได้ กระแสรายรับ เงินสดที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ที่มาของรายได้ทั้งหมด เช่นรายได้จากการขาย ค่าบริการ ค่าสมาชิก ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ฯลฯ

 

หนังสืออ้างอิง

 • Osterwalder, A., Pigneur, Y., In Clark, T., & Smith, A. (2010). Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers.
 • อเล็กซานเดอร์ ออสเทอร์วัลเดอร์, อีฟ พินเญอร์.  (2557).  คู่มือสร้างโมเดลธุรกิจ : สำหรับผู้มองการณ์ไกล ผู้คิดจะทำการใหญ่และผู้หวังจะล้มยักษ์ = Business model generation.  แปลโดย วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.  กรุงเทพฯ: วีเลิร์น.

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือวิเคราะห์การตลาด (Marketing)

การตลาด (Marketing) คือ กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า เป็นกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ที่ทำให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และในขณะเดียวกัน องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืน

การตลาดเป็นกลยุทธ์หรือเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจที่สำคัญ เป็นระบบแลกเปลี่ยนความพึงพอใจซึ่งกันและกัน และเป็นระบบที่มีการแข่งขันเพื่อให้ได้รับเลือก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องศึกษาความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือต่างๆ  ดังนี้

เครื่องมือวิเคราะห์ทางการตลาดที่สำคัญ

 1. PESTLE  (PESTEL) Analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 6 ด้าน ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ
  1. P=Political (การเมือง)
  2. E=Economic (เศรษฐกิจ)
  3. S=Social (สังคม)
  4. T=Technological (เทคโนโลยี)
  5. L=Legal (กฎหมาย)
  6. E=Environmental (สิ่งแวดล้อม)
 2. Porter’s Five Forces Analysis การวิเคราะห์พลังกดดัน 5 ด้าน
  1. Bargaining power of Buyers (อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ)
  2. Bargaining power of Suppliers (อำนาจการต่อรองของผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต)
  3. Threat of new entrants (ภัยคุกคามจากผู้ประกอบการรายใหม่)
  4. Threat of substitutes (ภัยคุกคามจากผลิตภัณฑ์ทดแทน)
  5. Competitive Rivalry (การแข่งขัน)
 3. Competitive Position Analysis การวิเคราะห์ตำแหน่งในการแข่งขันและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  นำปัจจัยต่างๆ มาสร้างเป็นเมทริกซ์ (Competitive Matrix)  เพื่อวิเคราะห์ว่าเราและคู่แข่งของเรา อยู่ตรงตำแหน่งไหนในสนามการแข่งขัน

เครื่องมือทางธุรกิจที่สำคัญ

 1. Value Proposition (VP) คุณค่านำเสนอต่อลูกค้า และคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ  เป็นการส่งมอบคุณค่าของเราให้สอดรับกับความต้องการลูกค้า โดยคำนึงถึงส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P หรือ 7P ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
  2. ราคา (Price)
  3. ช่องทางการจัดจำหน่ายและส่งมอบ (Place)
  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
  5. บุคคล (People)  หรือ พนักงาน (Employee)
  6. การสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation)
  7. กระบวนการ (Process)
 2. SWOT Analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาสพัฒนา (Opportunity) อุปสรรค/ สิ่งคุกคาม (Threat) และการวิเคราะห์ประเมิน SO-จุดแข็งและโอกาส WO-จุดอ่อนและโอกาส ST-จุดแข็งกับอุปสรรค/สิ่งคุกคาม และ WT-จุดอ่อนกับอุปสรรค/สิ่งคุกคาม เพื่อเลือกแนวทางกลยุทธ์

กลยุทธ์ในการวางแผนการตลาด (Marketing Plan)

 1. Define your brand กำหนดนิยาม ให้คำจำกัดความของ “แบรนด์” ให้ชัดเจนว่า อะไรคือวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร อะไรคือคุณค่าที่นำเสนอต่อลูกค้า (Value Proposition) และให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ และอะไรคือจุดยืนทางการตลาด (Positioning) ของสินค้าและบริการของเรา
 2. Identify your customer รู้จักลูกค้าคนสำคัญ โดยเฉพาะ 3 รายแรก ในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานทางประชากรศาสตร์ (Demographic Profile) ทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม ความสนใจ ความต้องการ และรูปแบบในการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ที่อยู่ของลูกค้า เหตุผลที่ชอบและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของเรา
 3. Understand your competitors รู้จักคู่แข่งขัน โดยเฉพาะ 3 รายแรก ในด้านต่างๆ โดยละเอียด เช่น ประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จุดแข็ง จุดอ่อน จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ และความแตกต่างที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
 4. Analyse your business วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา ภัยคุกคาม ขององค์กร ด้วย SWOT Analysis
 5. Define your difference อะไรคือ จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์  (Unique Selling Point: USP) ที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ซึ่งจะต้องสามารถแสดงให้เห็นได้ด้วยวิธี Elevator Pitch หรือการนำเสนอไอเดียธุรกิจอย่างรวดเร็วภายในเวลา 30 หรือ 60 วินาที
 6. Map your customers’ journey ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า ในประเด็นของความตั้งใจ ความตระหนักรู้ (Attention) ความสนใจ (Interest) ความต้องการ (Desire) การตัดสินใจซื้อ (Action) และความจงรักภักดีต่อสินค้าและการบริการ (Loyalty)
 7. Create your action plan กำหนดผนปฏิบัติการด้านต่างๆ เช่น แผนงบประมาณด้านการตลาด กำหนดทีมการตลาดและผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ กำหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ กลยุทธ์ในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์บริการหลังการขาย เป็นต้น
 8. Monitoring, measuring and improving  ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ การทำกิจกรรมต่างๆ ทางการตลาด และหาทางพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง :  Tools for marketing. Oxford University Innovation Ltd.

ไปอบรม Financial Management for Executives: Day 1

วันที่ 10-11 มีนาคม 2560 ได้มีโอกาสไปรับการอบรม หลักสูตรการเงินสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Financial Management for Executives) – กลุ่มที่ 1 จัดขึ้นที่วิทยาลัยจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เป็นเวลา 2 วัน วิทยากรคือ ดร. อริชัย รักธรรม ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการลงทุน ทำงานอยู่ในภาคเอกชน (กรรมการตรวจสอบบริษัท SYNTEC) บรรยายได้สนุกสนานและเป็นกันเองมาก ทำให้เราได้รับความรู้มากมายที่จะนำกลับมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการส่วนงานที่เรากำกับดูแล ท่านสอนโดยใช้วิธีสนทนาพูดคุยเล่าประสบการณ์จากชีวิตจริงในแวดวงธุรกิจ ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบ เพื่อให้เราได้แนวความคิด เปรียบเทียบ และนำบางส่วนไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย สลับกับการทำกิจกรรมกลุ่มระดมสมองร่วมกัน จึงทำให้เราได้เห็นมุมมองทางด้านการเงิน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่แตกต่างออกไปจากเดิม อย่างไรก็ตาม เวลาอบรมมีค่อนข้างจำกัด เพียง 2 วัน จึงไม่ได้ลงรายละเอียดมากนัก อีกทั้งเอกสารประกอบการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ จึงทำให้ผู้เขียนซึ่งเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินมาก่อน จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากหนังสือและสื่ออินเทอร์เน็ตอื่นๆ ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน และคณะผู้จัดงาน ที่เปิดโอกาสให้ได้ไปเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ และขอบันทึกสรุปหัวข้อที่ได้รับจากการอบรม ไว้ดังนี้ค่ะ

Screen Shot 2560-03-12 at 1.44.57 PM.png

วันที่ 1 :

การบริหารจัดการการเงิน (Financial Management) โดยใช้ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน (Performance Indicator)

ประเด็นด้านศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economic Issues) ควรคำนึงถึง 3 ประเด็น คือ

 • เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomic issues)
 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomic issues)
 • การเงิน (Financial issues)

ประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomic Issues) ได้แก่

 • การวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply)
 • ต้นทุน (Cost) ของเงินทุน Capital) ชนิดต่างๆ
 • ความเชื่อมั่นของนักลงทุน (Investor Sentiment)
 • ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (Consumer Confidence)
 • ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

ประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomic Issues) ได้แก่

 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และ ผลิตภัณฑ์มวลรวมนานาชาติ (GNP)
 • สมการ GDP = C + I + G + (X – M) หมายถึง รายจ่ายเพื่อการบริโภค (Consumption) + รายจ่ายเพื่อการลงทุน (Investment) + รายจ่ายของรัฐ เช่น การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Government Spending) + (ส่งออก [Export] – นำเข้า [Import])
 • ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) แก้ไขยาก และมักมีผลกระทบหากแก้ไขโดยขึ้นภาษีหรือเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
 • ดุลการชำระเงิน (Balance of Payment: BoP)
 • ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) ตัวอย่างเช่น  บริษัท Super Rich
 • ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

ประเด็นด้านการเงิน (Financial Issues) ได้แก่

 • ภาษี (Taxation) เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ และขจัดเงินเฟ้อ
 • นโยบายส่งเสริมการลงทุน เช่น การมีสำนักงาน BOI (Thailand Board of Investment)
 • การเปิดเสรีการค้า (Liberalization of Markets)
 • การโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน หรือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization)
 • การอุดหนุน หรือการที่รัฐให้ความช่วยเหลือ (Subsidies) เช่น รถเมล์ฟรี นำ้ฟรี ไฟฟ้าฟรี
 • การสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรม (Education and Training Support)

ประเด็นด้านธุรกิจ (Business Issues) ควรคำนึงถึง 3 ด้าน คือ

 • พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
 • ตัวเลขทางการเงิน (Financial Numbers)
 • รายการประเมินความสำเร็จของธุรกิจ (Check List for Business Success)

ประเด็นด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

 • การสำรวจ (Surveys)
 • การวิจัยตลาด (Market Research)
 • การรับรู้และจดจำแบรนด์ (Brand Awareness)
 • การผลิตสินค้า (Product Execution)

ประเด็นด้านตัวเลขทางการเงิน (Financial Numbers) 

 •  การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (New Housing Starts and Purchase)
 • ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchange Indexes)
 • อัตราส่วนราคาต่อต้นทุนค่าจ้างแรงงาน (Price to Unit Labor Cost Ratios)
 • ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบเปรียบเทียบกับยอดขาย (New Orders for Input compare to Sales)
 • การให้เครดิตแก่ผู้บริโภคในการสั่งซื้อแทนเงินสด (Consumer Credits and Purchase)

รายการประเมินความสำเร็จของธุรกิจ (Check List for Business Success) ประกอบด้วย

ความเข้าใจในเรื่องวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

 • เข้าใจเป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 •  เข้าใจเรื่องกำไรสูงสุด (Profit Maximization)
 • เข้าใจเรื่องยอดขายสูงสุด (Sales Maximization)
 • เข้าใจเรื่องความมั่งคั่งสูงสุด (Wealth Maximization)

ความเข้าใจในเรื่องตลาดการแข่งขัน

 • การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
 • การตั้งราคาที่กำหนดโดยคู่แข่งขัน
 • การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่  (New Entrants to the Business)

ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมลูกค้า

 • ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความต้องการของตลาด
 • ความไว (Sensitivity) ของผู้บริโภคต่อการเปลี่ยนแปลงราคา (Price Change)

ความเข้าใจในเรื่องการตัดสินใจของผู้ลงทุน (Investment Decision)

 • อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) – แหล่งที่มาของเงินทุน (Sources of Funds) ขององค์กร ส่วนใหญ่มาจากหนี้สิน (Debt) หรือส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity)?
 • สถานภาพของหนี้ (Liability Status) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • ตัววัดความสำเร็จของงาน (Performance Indicators) มี 2 ชนิด คือ ROE (Return of Equity) และ P/E (Price-Earnings Ratio)

ความเข้าใจในเรื่องการตัดสินใจจ้างงาน (Employment Decision)

 • มีพนักงานทั้ง full-time และ Part-time จำนวนเท่าใด ที่ต้องจ่ายเงินเดือน (Payroll)
 • เปรียบเทียบอัตราเงินเดือนในการจ้างงานกับองค์กรคู่แข่ง

การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) และงบการเงิน (Financial Statements)

การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) เป็นการนำข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการบริหารงานและตัดสินใจ ผู้บริหารควรติดตามตัวเลขและใช้ข้อมูลด้านการบัญชีเพื่อการวางแผน (Planning)  กำกับงานให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้ (Directing) ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา รวมทั้งปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เกิดเป็นวงจรการควบคุมเพื่อการพัฒนา (Control Cycle)

การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement Analysis) เป็นเครื่องมือช่วยในการกลั่นกรอง การพยากรณ์ และการประเมินผล เป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจ ซึ่งในทางธุรกิจผู้บริหารไม่ควรตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึก สัญชาตญาน หรือการคาดเดา

งบการเงิน (Financial Statement) ประกอบด้วย งบดุล  (Balance Sheet) หรืองบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of Financial Position) และงบกำไรขาดทุน (Income Statement หรือ Profit and Loss Statement)

งบดุล (Balance Sheet) 

หมายถึง รายงานที่แสดงให้ทราบถึง “ฐานะทางการเงิน” ของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ว่ามีสินทรัพย์ (Assets) หนี้สิน (Liabilities) และทุน หรือส่วนของเจ้าของ  (Equity) เป็นจำนวนเท่าใด

สมการเบื้องต้น คือ A = L + E

สินทรัพย์ (Assets) ได้แก่ สินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets: FA) เช่น อสังหาริมทรัพย์, สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets: CA),เงินสด (Cash), เงินฝากธนาคาร (Deposit), ลูกหนี้ วางบิลแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน (Accounts Receivable: A/R),  สินค้าคงเหลือ (Inventories), วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies) ฯลฯ

หนี้สิน (Liabilities) ได้แก่ เจ้าหนี้ รับของแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน (Accounts Payable: A/P), ตั๋วเงินจ่าย (Notes Payable) เช่น ตั๋วแลกเงินระยะสั้นหรือตั๋ว BE, ค้างจ่าย (Accruals), หนี้สินหมุนเวียน หรือหนี้สินปัจจุบัน (Current Liabilities: CL),  หนี้สินระยะยาว (Long-term Debt/Liabilities)

ทุน หรือส่วนของเจ้าของ  (Equity) หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ทีเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของโดยปราศจากการมีหนี้สินทึ่จะต้องชำระคืนในอนาคต  เช่น หุ้นทุนหรือหุ้นสามัญ (Common Stock), กำไรสะสม (Retained Earnings) ซึ่งเป็นสัดส่วนของกำไรสุทธิที่องค์กรเก็บเอาไว้ โดยไม่ได้แบ่งกลับไปให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล (Dividends)

งบกำไรขาดทุน (Income Statement)

เป็นงบการเงินที่แสดงให้เห็นถึง “ผลการดำเนินงาน” ของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ว่ากิจการมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร กำไรหรือขาดทุน  คำนวณจากรายได้  (Revenues) และค่าใช้จ่าย (Expenses) ประเภทต่างๆ

 • รายได้จากการขาย (Sales)
 • ต้นทุนของสินค้าที่ขาย (Cost of Goods Sold: COGS)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)
 • ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) และค่าตัดจำหน่าย (Amortization)
 • อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
 • อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (Earnings before Interest, Tax, Depreciation  and  Amortization: EBITDA Margin)
 • อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)
 • ภาษี (Taxes)
 • กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBT: Earnings before Interest and Tax)
 • ดอกเบี้ยจ่าย (Interest Expense) หมายถึงค่าตอบแทนเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากเงินทุน
 • รายได้สุทธิ (Net Income) / กำไรสุทธิ (Net Profit) / ขาดทุนสุทธิ (Net Loss)

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) ตัวอย่างเช่น

 • เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital: WC) = สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) – หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities)

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Efficiency Ratio) ตัวอย่างเช่น

 • อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม  (Total Asset Turnover) = ขายสุทธิ (Net Sales) / สินทรัพย์รวม (Total Assets)
 • อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Net Fixed Asset Turnover) = ขายสุทธิ (Net Sales) / สินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets)
 • อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) = ต้นทุนสินค้าขาย (COGS) /สินค้าคงเหลือเฉลี่ย (Avg. Inventory)
 • อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Assets: ROA)(%) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /สินทรัพย์รวม (Total Assets)

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) ตัวอย่างเช่น

 • อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)(%) = กำไรสุทธิ (Net Profit) / ขายสุทธิ (SALES)
 • ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE %) = กำไรสุทธิ (Net Profit) / ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity)

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage Ratio) ตัวอย่างเช่น

 • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity : D/E Ratio) = หนี้สินรวม (Total Debt) / ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น (Total Equity)
 • อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) = กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) / ดอกเบี้ยจ่าย (Interest Expense)
 • อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) = เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per Share) / กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share: EPS)

ข้อจำกัด

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจ แต่อาจมีข้อจำกัด  มีความคลาดเคลื่อนได้จากปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบ เช่น Seasonal Factors มีการตกแต่งตัวเลขทางบัญชี ทำให้รายงานงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินดูดีเกินจริง (Window Dressing)  และบางครั้งการแปลผลตัวเลข เพื่อสรุปว่ากิจการของบริษัทหรือองค์กรนั้นดีหรือไม่ดี ทำได้ยาก

การฉ้อโกงตกแต่งตัวเลขสถิติทางการบัญชี ที่สร้างความเสียหายในวงกว้างและมีผลกระทบไปทั่วโลก เช่นวิกฤตการณ์สินเชื่อ Subprime ในสหรัฐอเมริกา และกรณีของบริษัท Enron ที่หลอกลวงนักลงทุนจนถึงขั้นล้มละลาย (เรื่องจริงที่นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Crooked E: The Unshredded Truth About Enron) เป็นเรื่องที่เราควรระมัดระวังและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ทั้งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่จำเป็นต้องชี้นำสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และบางครั้งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของธุรกิจอาจเกิดจากอัจฉริยภาพและปัญญาญาณของผู้นำบางคนก็ได้   — ท้ายที่สุด ความสำเร็จของการบริหาร จึงขึ้นกับว่า เราจะตัดสินใจนำตัวเลขสถิติทางการเงินและข้อมูลทางการบัญชี มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ — ได้อย่างไร

หมายเหตุ : วิทยากรแนะนำให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องทฤษฎีเกม (Games Theory) เพื่อเสริมทักษะทางด้านการบริหารการเงิน ขณะนี้ผู้เขียนได้ลงทะเบียนเรียนวิชา Games Theory จากระบบ COURSERA Online Course หลักสูตร 8 สัปดาห์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ได้ผลเป็นประการใด จะนำมาเล่าสู่กันฟังต่อไปค่ะ

 

แนวโน้มสารสนเทศศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 มีโอกาสฟังบรรยายเรื่อง “แนวโน้มการศึกษาและการวิจัยด้านบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา” (LIS Education:
Teaching & Research In the United States) โดย Prof. Dr. Kathleen Burnett และ Prof. Dr. Gary Burnett สองสามีภรรยาจากมหาวิทยาลัย  Florida State ที่มาเป็นแขกรับเชิญของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Prof. Kathleen : เล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน LIS ของประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าสอนกันในระดับปริญญาโท โดยนักศึกษามักเรียนจบปริญญาตรีจากสาขาวิชาอื่น ใช้เวลาเรียน 1-2  ปีแบบ part time และส่วนใหญ่ใช้วิธีเรียนทางออนไลน์ (48 จาก 59 หลักสูตร) หลักสูตรทั้งหมดได้รับการรับรองจากสมาคมห้องสมุดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Library Association: ALA)

แบบดั้งเดิมเน้นสอนกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดเป็นส่วนใหญ่ เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และสอนแบบ teaching-oriented แต่ปัจจุบันจะมีลักษณะเป็น ischools เป็นสหวิทยาการที่มุ่งเน้นสารสนเทศและเทคโนโลยี มีทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และสอนแบบ research-oriented

แนวโน้มของวิธีการสอน จะเน้นการเรียนรู้ในเชิงรุก ให้ผู้เรียนได้สืบค้นและปฏิบัติจริง เช่น Self-directed learning, Inquiry-based active learning, Collaboration and team work, และ Project-based learning experiences

เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น digital resources, digital libraries,open access, mobile technology, data analytics, social media, Information quality / credibility / assessment (ข่าวลวง), information in everyday life

Prof. Gary : เล่าให้ฟังเกี่ยวกับแนวโน้มด้านงานวิจัย LIS ในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา  ระยะแรกจะเน้นเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศของห้องสมุด และการค้นคืนสารสนเทศ ระยะต่อมาจะเน้นเรื่องประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience) การรับรู้สารสนเทศของแต่ละบุคคล ปัจจัยทางสังคมที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การพบสารสนเทศโดยบังเอิญ (serendipity) โดยไม่ได้ตั้งความต้องการเอาไว้ก่อน และการหลีกเลี่ยงสารสนเทศที่ไม่พึงประสงค์ (Information avoidance) เป็นต้น

วิธีการวิจัยเริ่มเป็นเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ และเป็น mixed methods มากขึ้น ขอบเขตเนื้อหาของสารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ นอกจากนั้น ยังนิยมทำวิจัยในเรื่องของ Medical informatics, Big data, Social informatics, Digital youth และ Youth information behavior

 

 

 

ไปร่วมงาน TK Forum 2017 : Better Library and Learning Space: Trends and Ideas

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  ได้มีโอกาสไปร่วมงานประชุมวิชาการ ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK Park หน่วยงานในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)  ที่ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสุโกศล งานประชุมวิชาการ TK Forum 2017 ประจำปีนี้ มีหัวข้อที่น่าสนใจมาก ชื่อว่า  “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas”

ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวเปิดงาน และได้ให้ข้อคิดไว้อย่างน่าฟังว่า นวัตกรรมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายใน เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด ต้องคิดนอกกรอบ จึงจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ มนุษย์ทุกคนสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง และเรียนรู้จากประสบการณ์ ดังนั้น ห้องสมุดจึงควรสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้บริหารห้องสมุดและบรรณารักษ์ควรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง รู้เทคโนโลยี และเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี

Screen Shot 2560-02-04 at 5.32.38 PM.png

การบรรยายของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณเลส วัตสัน (Les Watson) จากสหราชอาณาจักร คุณร็อบ เบราซีลส์ (Rob Bruijnzeels) จากเนเธอร์แลนด์ และคุณเจรามี ลาซาล (Jeremy Lachal) จากฝรั่งเศส ทำให้ผู้ฟังได้รับความรู้และแนวคิดดีๆ มากมาย เและคาดว่าจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาห้องสมุดของเราต่อไปในอนาคต ขอขอบคุณ TK Park เป็นอย่างยิ่งที่จัดงานดีๆ แบบนี้ และขอนำเกร็ดความรู้ที่ได้รับมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟัง ดังนี้ค่ะ

คุณเลส วัตสัน (Les Watson)  เป็นบรรณาธิการและผู้เขียนหนังสือชื่อ “Better Library and Learning Space : Projects, Trends and Ideas” ท่านเป็น freelance consultant ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาห้องสมุดหลายแห่ง  และเป็น visiting professor ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยลินคอล์น สหราชอาณาจักร มีเว็บไซต์ส่วนตัว อยู่ที่ http://leswatson.com

คุณวัตสัน ได้ให้แนวคิดและทิศทางใหม่ๆ ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ของห้องสมุด  ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และจินตนาการ เป็นสำคัญ  การพัฒนาพื้นที่ห้องสมุดต้องคำนึงถึงความสมดุลและความสอดคล้องของ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) คน (บุคลากรห้องสมุด และผู้ใช้บริการ)  2) เทคโนโลยีที่ห้องสมุดนำมาใช้ และ 3) สภาพแวดล้อมของห้องสมุด ทั้งพื้นที่กายภาพ (physical) และพื้นที่เสมือน (virtual) การจัดสรรพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ต้องยืดหยุ่นและมี ความหลากหลาย ตั้งแต่คึกคักมีชีวิตชีวาแบบห้างร้านไปจนถึงเงียบสงบแบบวัด  The Environment can make you younger เพราะสิ่งแวดล้อมมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก

เราไม่ทราบอนาคตว่าห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 ต่อไปจะเป็นอย่างไร เพราะความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวดเร็วมาก บรรณารักษ์ควรทำตัวเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learners) และเป็นนักวิจัย (Researchers)

ขณะบรรยาย คุณวัตสันมักอ้างอิงคำพูดหรือข้อเขียนของนักคิดท่านอื่นๆ หลายท่าน อาทิ คำว่า  The Conceptual Age ในหนังสือ A Whole New Mind ของ Daniel H. Pink  — จากชาวนาในยุคกสิกรรม มาถึงกรรมกรโรงงานในยุคอุตสาหกรรม และ knowledge worker ในยุคสารสนเทศ แต่ปัจจุบันเรามีชีวิตอยู่ในยุคมโนทัศน์ (conceptual age) ที่ให้ความสำคัญกับคนที่เป็นนักสร้างสรรค์ (creators) เข้าใจผู้อื่น (empathizers) และใช้สมองซีกขวามากขึ้น

Screen Shot 2560-02-04 at 5.28.16 PM.png

ภาพจากหนังสือ A Whole New Mind ของ Daniel H. Pink หน้า  48

มีคำศัพท์ที่น่าสนใจจากการบรรยายของคุณวัตสัน เช่น ชนชั้นสร้างสรรค์ (Creative Class), เศรษฐกิจประสบการณ์ (Experience Economy), Libraries as Learning infrastructure, The Architecture of Happiness, บ้านหลังที่สาม (The Third Place), การเรียนรู้ทั้งหมดเริ่มจากการสนทนา (All learning starts with conversation), แพร่งความคิดหรือจุดตัดของความคิด (Medici Effect), Be Intuitive ทำในสิ่งที่รู้สึกว่าใช่ อย่าใช้เหตุผลมากเกินไป เปิดรับอะไรใหม่ๆบ้าง และ Be Unhappy รู้สึกไม่มีความสุข จนต้องลุกมาสร้างความเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

วิทยากรท่านที่สอง – คุณร็อบ เบราซีลส์ (Rob Bruijnzeels) อดีตบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ที่ปัจจุบันกลายมาเป็นเจ้าของบริษัท “Ministry of Imagination”  กระทรวงจินตนาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบห้องสมุดประชาชน คุณร็อบบรรยายในหัวข้อ I have to change to stay the same (ฉันจะต้องเปลี่ยน เพื่อให้อยู่เหมือนเดิม) และเล่ากรณีศึกษา เรื่องห้องสมุด De Chocoladefabriek Gouda การพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้โดยนำห้องสมุด หอจดหมายเหตุ สำนักพิมพ์ และร้านอาหาร มาทำงานรวมกันในโรงงานเก่าที่เคยเป็นโรงงานผลิตช็อกโกเล็ต ของเมืองเกาด้า ประเทศเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากประสบปัญหาด้านงบประมาณ แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นห้องสมุดประชาชนดีเด่น เป็นพื้นที่ทางสังคม เป็นที่พบปะและส่งเสริมการเรียนรู้ ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์

วิทยากรท่านที่สาม – คุณเจรามี ลาซาล (Jeremy Lachalเป็น Executive Director ขององค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มีชื่อว่า Libraries Without Borders และเป็นผู้สร้าง Ideas Box กล่องเครื่องมือขนาดใหญ่  บรรจุชุดอุปกรณ์ไอทีแบบพกพาและหนังสือเพื่อการเรียนรู้อย่างครบครัน เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานที่ใดก็ได้ในโลก ใช้เวลาติดตั้งเพียง 20 นาที (ชมวิดีโอประกอบ ได้ที่ https://youtu.be/9PiL1I1cBJI)

Screen Shot 2560-02-04 at 5.22.22 PM.png

คุณเจรามี บรรยายในหัวข้อ Ideas Box: Learning and Creativity in any Place และเล่าประสบการณ์ในการส่ง Ideas Box ออกไปช่วยเหลือยังศูนย์พักพิงของผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น และผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดยทำงานร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เพื่อฟื้นฟูศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เนื่องจากผู้อพยพจะต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงโดยเฉลี่ยนานถึง 17 ปี และขาดโอกาสในการเรียนรู้

วิทยากรทั้ง 3 ท่าน บรรยายได้ดีเยี่ยม และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ชมวิดีทัศน์ และ download เอกสารประกอบการบรรยายทั้งต้นฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย ได้ที่เว็บไซต์ http://tkforum.tkpark.or.th/en/download-en/

หมายเหตุ: บันทึกเรื่อง “ไปร่วมงาน TK Forum 2017 : Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้เผยแพร่ไว้ในบล็อก 2 แห่ง คือบล็อกส่วนตัวของผู้เขียนแห่งนี้ (Ruchareks’s Blog)  และบล็อกของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/2kmyVqv